日本語          中文          한국어          English          Tiếng Việt

(Tháng 5 năm 2023)

Ngày 20 tháng 5 là [ Ngày của chữ Romaji ]. Chữ Romaji là chữ viết đứng thứ 3 đứng sau Kanji, Kana ( Hiragana, Katakana ) trong hệ thống ngôn ngữ Nhật. Vào thời Minh Trị, chữ Romaji là loại chữ phổ thông được viết bằng hệ thống phiên âm La tinh Hepburn dựa trên cách phát âm của tiếng Anh. Ví dụ「さしすせそ」sẽ viết là 「sa shi su se so」, 「たちつてと」là 「ta chi tsu te to」theo phong cách Hepburn nhưng「shi」「chi」「tsu」nắm ngoài quy tắc và người Nhật cũng rất khó xử lý những âm này. Bởi vậy nên ông TANAKADATE đã nghĩ ra bảng chữ cái La tinh phù hợp với năm mươi âm tiết của tiếng Nhật và nó đã được cải tiến trở thành bảng chữ cái Kunreishiki Romaji được pháp luật công nhận. 「sa si su se so」「ta ti tu te to」đã được đơn giản hóa theo phương pháp trên. Bộ giáo dục ( hiện nay là bộ Giáo dục, Thể thao, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ) cho rằng hệ thống Kunreishiki Romaji phù hợp cho việc giảng dạy ở cấp bậc Tiểu học. Mặt khác, Bộ ngoại giao cho rằng hình thức HeBon sẽ phù hợp trong việc sử dụng trong các mục điền trong đơn xin hộ chiếu và những cái khác theo đúng nguyên tắc.

  • Tuần lễ vàng Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 7 tháng năm Trường học nghỉ

Gửi đến các bạn học sinh, tất cả hãy cố gắng hơn nữa trong học tập, đừng quên mục đích ban đầu của mình!

(Tháng 5 năm 2023)

by asuka-gakuin time to read: 2 min
0